Privacy verklaring

Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle locaties van Dierenkliniek Hoogveld, te weten Dierenkliniek Hoogveld Echt, Dierenkliniek Hoogveld Roermond, Dierenkliniek Hoogveld Herten, Dierenkliniek Hoogveld Susteren alsmede website, facebook en andere communicatieve doeleinden van Dierenkliniek Hoogveld.

Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) in 2018 informeren wij u in deze verklaring over het gebruik van uw persoonsgegevens. Dierenkliniek Hoogveld vind het belangrijk om zorgvuldig met uw privacy en persoonsgegevens om te gaan en leeft de hiervoor geldende privacy wet- en regelgeving na. Hieronder leest u hoe uw persoonsgegevens binnen onze klinieken worden gebruikt of verwerkt. Bij vragen of bezwaren kunt u zich wenden tot een medewerker.

In dit beleid staat de grondslag waarop wij eventuele persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt verwerken. Door onze klinieken / medewerkers in te zetten voor het verstrekken van veterinaire diensten, informatievoorzienig of het bezoeken van onze website, aanvaardt u de in het beleid beschreven werkwijze en stemt u hiermee in.

Noodzaak

Om ons werk goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat we gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens. Dit alles in dienst van de gezondheid en de behandeling van uw huisdier. Zowel gegevens van u als diereigenaar als gegevens van uw huisdier dienen hiervoor door ons te worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe worden deze verzameld?

De gegevens die voor Dierenkliniek Hoogveld noodzakelijk zijn om te verwerken om onze diensten goed te kunnen uitvoeren zijn: naam, adres, telefoonnummer, email adres, eventuele bedrijfsgegevens en financiële gegevens zoals  bank- en verzekeringsgegevens.  Daarnaast worden de gegevens van uw huisdier ook geregistreerd zoals: naam, stamboeknummer, chipnummer, geboortedatum, ras etc. Het kan nodig zijn dat naast boven genoemde gegevens nog aanvullende gegevens dienen te worden gevraagd.

De manier waarop u persoonsgegevens van u aan ons verstrekt kan zijn: een gesprek met een medewerker aan telefoon of of balie, het opnemen van telefonisch contact, consult bij de dierenarts, het invullen van een digitaal afspraken of vragenformulier via de website, het invullen van een inschrijfformulier om u aan te melden als klant, het sturen van een nieuwsbrief of een email, het deelnemen aan een discussie op sociale media, of op enige andere manier gebruik maakt van onze diensten of met ons communiceert.

Daarnaast kunnen wij, Dierenkliniek Hoogveld, actief gegevens van u verzamelen. Bij elk bezoek aan onze website kunnen wij automatisch de volgende gegevens verzamelen: technische gegevens waaronder IP adres, browsertype en versie, tijdzone-instelling, browser-invoeg toepassingen, besturingssysteem en platform. Ook gegevens over uw bezoek, waaronder URL naar, van en via onze website, paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s gegevens over pagina-interactie en methodes die worden gebruikt om de pagina te verlaten en eventuele telefoonnummers die worden gebruikt om onze praktijk te bellen.

Tenslotte kunnen wij gegevens van u ontvangen of verstrekken van of aan derden of samenwerkende organisaties zoals zakenpartners, onderaannemers voor technische betalings en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van statistieken, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus. Ook als uw huisdier door een andere praktijk aan ons wordt doorverwezen ontvangen wij gegevens over u en uw huisdier.

Gegevens van u worden door Dierenkliniek Hoogveld bewaard zolang wij een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben om deze gegevens te bewaren. Hierna worden uw gegevens indien mogelijk veilig vernietigd of ieder geval geanonimiseerd als vernietiging technisch onmogelijk is.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor het op een juiste manier uit kunnen voeren van ons werk en het kunnen leveren van diensten en producten, service en informatievoorziening aan u als klant en diereigenaar is verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van overeenkomsten en onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokken personen. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een met de relatie gesloten overeenkomst, respectievelijk het gerechtvaardigde belang van Dierenkliniek Hoogveld om relaties te onderhouden, omdat dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering. Wij kunnen u alleen van dienst zijn wanneer we beschikken over bepaalde persoonsgegevens, diergegevens, bestellingen, facturatie etc. Met deze gegevens kunnen we u op een zo accuraat mogelijke wijze ondersteunen, adviseren en de zorg voor uw huisdier optimaliseren. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het noodzakelijk om de overeenkomst, met betrekking tot deze diensten, gebaseerd op uw instemming te kunnen uitvoeren.

Dierenkliniek Hoogveld kan uw gegevens delen met bepaalde derden om ons in staat te stellen producten en diensten te leveren en verlenen. Dit zijn onder andere betalingsverwerkers, verzekeraars, incassobureaus, verwijzingen naar andere dierenartsen of dierenklinieken en laboratoria of dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van diensten voor uw huisdier.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens en diergegevens worden gebruikt voor onderzoek ter voorkoming en bestrijding van dierziekten en andere onderzoeken ter verbetering van de diergezondheid. Dit heeft betrekking op wetenschappelijke (interne) onderzoeken en onderzoeken die in opdracht van derden worden uitgevoerd, wetenschappelijk onderwijs en voorlichting. De verwerkingen zijn voor zover nodig gebaseerd op toestemming van de betrokkenen dan wel op een gerechtvaardigd belang van Dierenkliniek Hoogveld.

Dierenkliniek Hoogveld kan persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals naam en adresgegevens, emailadressen en telefoonnummers gebruiken voor marketingdoeleinden. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor directe marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Dierenkliniek Hoogveld.

Dierenkliniek Hoogveld verwerkt persoonsgegevens zoals naam, adresgegevens, email adressen, telefoonnummers, etc. voor communicatiedoeleinden. Voorbeelden hiervan zijn versturen van een nieuwsbrief, verstrekken van medisch inhoudelijke informatie over preventieve zorg, aandoeningen, etc. alsmede informatie over producten en diensten. Voor het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven of mailings wordt zo nodig uw toestemming gevraagd en/of de mogelijkheid geboden om u hiervoor af te melden. Verwerking voor overige communicatiedoeleinden zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Dierenkliniek Hoogveld omdat deze worden verricht in het kader van activiteiten die tot de normale bedrijfsvoering behoren.

Beveiliging van uw gegevens

Dierenkliniek Hoogveld gebruikt een aantal technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig te bewaren. Wij staan inzage in uw gegevens uitsluitend toe aan personen die een gerechtvaardigd zakelijk belang hierbij hebben met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid. Dierenkliniek Hoogveld beschikt over processen om potentiële inbreuken op de informatie beveiliging af te handelen, waaronder communicatie naar u en onze toezichthouders als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Verzoek om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u beschikken kunt u Dierenkliniek Hoogveld contacteren per email of per post. Wilt u eventuele persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, of bezwaar maken tegen een verwerking of gebruik maken van het recht op gegevensoverdracht dan kunt u gebruik maken van ons algemene email adres: info@dierenkliniekecht.nl ter attentie van “Contactpersoon AVG”.

Wat zijn uw rechten?

Uit hoofde van de AVG hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

  • Recht om te weten welke gegevens van u verwerkt worden.
  • Recht op behoorlijke en transparante verwerking van uw gegevens door ons, Dierenkliniek Hoogveld.
  • Recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of bij te werken of te verzoeken dat wij stoppen met de verwerking hier van of dat wij de gegevens wissen.
  • Recht om u af te melden voor marketingcommunicatie
  • Recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken
  • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aangaande de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Bovenstaande dient u te doen door schriftelijk, per email of telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Aan uw rechten kan niet tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens een aanmerkelijk belang heeft voor anderen of de gegevens op grond van wettelijke bepalingen bewaard dienen te blijven.

Dierenkliniek Hoogveld

Hoogvelsweg 34
6102 CB Echt
0475-485151
info@dierenkliniekecht.nl

dd. 7-6-2019